Berg & Moll International Lawyers doradza swoim klientom we wszystkich obszarach niemieckiego, francuskiego, polskiego i międzynarodowego prawa handlowego w zakresie strategicznych, operacyjnych i prawnych kwestii związanych z ich działalnością w Niemczech, Francji, Polsce i na arenie międzynarodowej.

Prawo handlowe

Audyt, negocjacje i sporządzanie umów biznesowych w wielu różnych obszarach

 • Umowy o świadczenie usług
 • Umowy o dzieło
 • Franczyza
 • Agenci, agencje, przedstawiciele handlowi
 • Umowy dostawy
 • Umowy dystrybucji selektywnej lub wyłącznej
 • Umowy dotyczące ochrony, dystrybucji i komercjalizacji praw własności intelektualnej, licencji, znaków towarowych
 • Umowy sprzedaży, ogólne warunki umów (OWU, EULA itp.), międzynarodowe umowy sprzedaży towarów (CISG)
 • Umowy dotyczące nowych technologii
 • E-commerce
 • Umowy najmu
 • Umowy sprzedaży nieruchomości
 • Umowy ubezpieczenia

Zakończenie stosunków handlowych

Audyt różnych opcji, zapobieganie niezgodnemu z prawem rozwiązaniu umowy itp.

Prawne zarządzanie handlem elektronicznym, komunikacją cyfrową i e-marketingiem

 • Zachowania naruszające konkurencję
 • Odmowa dostaw, odmowa sprzedaży itp.
 • Sprzedaż wiązana
 • Nieuczciwa konkurencja
 • Reklama, reklama porównawcza
 • Prawa konsumentów

Analiza gwarancji umownych i prawnych

Wady, odpowiedzialność za produkt itp.

Restrukturyzacja działalności

Strategie handlowe

Określanie strategii handlowych i wdrażanie odpowiednich środków w przypadku trudności handlowych przedsiębiorstwa.

Międzynarodowa windykacja należności

W kwestiach księgowych i podatkowych International Lawyers korzysta z sieci ekspertów oferujących zintegrowane rozwiązania.

Prawo spółek

Zakładanie podmiotów gospodarczych

Zakładanie krajowych i zagranicznych spółek zależnych, oddziałów i agencji, start-upów

Formalności firmowe i sporządzanie powiązanych dokumentów prawnych

Regulaminy, zgromadzenia wspólników, powoływanie/usuwanie dyrektorów i członków zarządu, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych, przenoszenie siedziby spółki itp.

Środki strukturalne i finansowe

Definiowanie i zarządzanie środkami strukturalnymi i finansowymi, restrukturyzacja spółki

Audyt ładu korporacyjnego

Siedziba spółki, najem komercyjny, umowa zakupu nieruchomości

Operacje kapitałowe

Podwyższenie/obniżenie kapitału zakładowego itp.

Przekształcenie spółki

Podział, fuzje i przejęcia, zmiana formy prawnej spółki

Audyt, negocjacje i sporządzanie umów przeniesienia własności przedsiębiorstwa

Transakcje dotyczące aktywów i udziałów

Umowy z udziałowcami

Odpowiedzialność dyrektorów i członków zarządu, ubezpieczenie D&O (ubezpieczenie dyrektorów i członków zarządu)

W razie potrzeby Berg & Moll International Lawyers może odwołać się do sieci partnerów – banków, audytorów, księgowych, doradców podatkowych, notariuszy.

Fuzje i przejęcia

Zarządzanie transakcjami krajowymi i międzynarodowymi

 • Strategia, audyt prawny, analiza ryzyka
 • Prowadzenie negocjacji (umowa o zachowaniu poufności, list intencyjny-LOI)
 • Finansowanie
 • Sporządzanie aktów prawnych związanych z transakcją (umowy sprzedaży udziałów, umowy wspólników, transakcje typu „split-ups and spin-offs”, gwarancje dotyczące aktywów i pasywów, operacje kapitałowe, przekształcenia spółek, joint-venture)
 • Formalności związane ze spółką (decyzje wspólników, zmiany regulaminów, powoływanie/usuwanie dyrektorów i członków zarządu itp.)

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Aby zapewnić swoim klientom zintegrowane i dostosowane do ich potrzeb rozwiązania w kwestiach podatkowych i księgowych, kancelaria Berg & Moll International Lawyers ściśle współpracuje z ekspertami w tych konkretnych dziedzinach.

Prawo pracy

Analiza, negocjacje i sporządzanie umów o pracę

Umowy na czas określony i nieokreślony, okres wypowiedzenia, godziny pracy, płatne urlopy, zakaz konkurencji, premie, ekspatriacja, delegowanie itp.

Status dyrektorów, kierowników, członków zarządu

Klauzula „złoty spadochron”, przestępstwa „białych kołnierzyków” itp.

Środki dyscyplinarne

Rozwiązanie umowy o pracę

Wypowiedzenie, porozumienie o rozwiązaniu umowy itp

Compliance

Sporządzanie regulaminów zatrudnienia

Reprezentacja pracowników

Międzynarodowa mobilność pracowników

Projekty restrukturyzacji i fuzji i przejęć

Due diligence prawne, zwolnienia grupowe, plan zwolnień, przeniesienie działalności, outsourcing itp.

Prawo prywatne międzynarodowe i prawo UE

Prawo prywatne międzynarodowe wynikające z konwencji międzynarodowych i rozporządzeń unijnych (Konwencja wiedeńska – CISG, Konwencja rzymska, Rozporządzenie Rzym I, Rozporządzenie Bruksela I oraz Bruksela I bis, Konwencja z Lugano, Konwencja haska itp.) stosuje się zawsze, gdy stosunek umowny lub spór prawny ma wymiar międzynarodowy.

Celem jest znalezienie, we współpracy z naszymi klientami, odpowiednich strategii prawnych i handlowych dla ich międzynarodowej działalności:

Sporządzanie klauzul umownych

 • Wybór prawa właściwego
 • Wybór właściwej jurysdykcji (sąd powszechny/sąd arbitrażowy)

Analiza i identyfikacja

 • Prawo właściwe i jurysdykcja
 • Strategia postępowania w przypadku braku klauzuli prawa właściwego i/lub w przypadku klauzul patologicznych

Analiza problemów i ryzyk związanych ze stosowaniem prawa obcego

Środki tymczasowe

Uznanie i wykonanie zagranicznych orzeczeń (exequatur)