Berg & Moll International Lawyers pomaga swoim klientom we wszystkich fazach projektów inwestycyjnych na rynku nieruchomości w Niemczech (pomysł projektu, planowanie, budowa, eksploatacja i wyjście z inwestycji) oraz doradza w związanych z nimi kwestiach prawnych. W ścisłej współpracy z naszymi klientami określamy i tworzymy odpowiednią strukturę korporacyjną. Ponadto towarzyszymy w negocjacjach umów z władzami publicznymi i interesariuszami projektu budowlanego.

Publiczne prawo budowlane i prywatne prawo budowlane

Berg & Moll International Lawyers specjalizuje się w:

 • Negocjowaniu umów dotyczących rozwoju obszarów miejskich
 • Pomocy w procedurze uzyskiwania pozwoleń na budowę
 • Sporządzaniu i wdrażaniu umów z architektami i inżynierami, umów o zarządzanie projektem, umów budowlanych zgodnie z przepisami VOB i BGB, umów o dzieło, umów o podwykonawstwo, umów dotyczących praw sąsiedzkich

Zarządzanie prawne umownymi operacjami budowlanymi

Berg & Moll International Lawyers reprezentuje interesy wykonawców budowlanych i inwestorów w nieruchomości na etapie budowy, w szczególności w następujących obszarach:

 • Roszczenia z tytułu wad i roszczenia odszkodowawcze
 • Gwarancje prawne
 • Kary i zabezpieczenia
 • Roszczenia o wynagrodzenie za pracę
 • Spory dotyczące wynagrodzenia architektów i inżynierów
 • Dodatkowe prace i zarządzanie
 • Odbiór prac budowlanych
 • Przerwanie prac, zarządzanie opóźnieniami
 • Rozwiązanie umów o roboty budowlane
 • Wstąpienie na miejsce stron umowy o roboty budowlane
 • Niewypłacalność

Projekty mieszkaniowe

Berg & Moll International Lawyers specjalizuje się w opracowywaniu projektów mieszkaniowych z deweloperami. Od początku projektu, faza planowania i budowy budynków musi być skoordynowana z prawem nieruchomości wspólnot mieszkaniowych i prawem deweloperskim. Ma to również wpływ na stosunki umowne ze wszystkimi zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w budowę. Berg & Moll Rechtsanwälte Avocats doradza w zakresie:

 • Prawa nieruchomości wspólnot mieszkaniowych
 • Prawa deweloperskiego (przepisów dotyczących pośredników i deweloperów)

Naszymi klientami są:

 • Nieruchomości kondominialne
 • Indywidualni właściciele
 • Zarządcy nieruchomości
 • Wspólne przedsięwzięcia budowlane
 • Konsorcja firm, firmy budowlane

Prawo nieruchomości

Berg & Moll International Lawyers doradza i reprezentuje międzynarodowych i krajowych inwestorów w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych.

Obszary specjalizacji:

 • Due diligence prawne
 • Sporządzanie umów nabycia i sprzedaży nieruchomości
 • Sporządzanie umów najmu nieruchomości komercyjnych
 • Sporządzanie umów najmu
 • Rozwiązywanie umów
 • Podwyżki czynszu, indeksacja czynszu
 • Prace modernizacyjne
 • Definiowanie i wdrażanie struktury korporacyjnej i organizacyjnej funduszy nieruchomościowych
 • Umowy z zarządcami nieruchomości, raportowanie
 • Umowy z agentami nieruchomości

Berg & Moll reprezentują swoich klientów przed odpowiednimi sądami i trybunałami arbitrażowymi.